Zwrot prowizji w Alior Bank

Zwrot prowizji w Alior Bank

Zwrot prowizji kredytu konsumenckiego to kwestia, która budzi wiele pytań wśród klientów banków. Czy naprawdę jest możliwy? Jakie kroki należy podjąć, aby go otrzymać? W tym artykule przedstawiamy szczegółowy przewodnik dotyczący zwrotu prowizji w Alior Bank, włącznie z przepisami prawnymi i praktycznymi wskazówkami.

Czy możliwy jest zwrot prowizji kredytu konsumenckiego?

Tak, zgodnie z art. 49 ust. 1 Ustawy o kredycie konsumenckim, w przypadku wcześniejszej spłaty całości kredytu, całkowity koszt kredytu, w tym prowizja, ulega proporcjonalnemu obniżeniu w stosunku do pozostałego okresu kredytowania. Oznacza to, że jeśli spłacisz kredyt przed terminem określonym w umowie, bank jest zobowiązany do zwrotu części kosztów kredytu proporcjonalnie do okresu, o który skróciłeś czas kredytowania.

Przykładowo, jeśli spłacisz kredyt o dwa lata wcześniej, bank powinien zwrócić Ci część prowizji, która odpowiada tym dwóm latom. Jest to wynik przepisów prawnych, które chronią konsumentów przed nadmiernymi kosztami w przypadku wcześniejszej spłaty zobowiązań kredytowych.

Zwrot prowizji w Alior Bank

Jeśli zawarłeś umowę o kredyt konsumencki z Alior Bank, również masz prawo do zwrotu prowizji. W większości przypadków prowizja jest pobierana jednorazowo, a konsument składa dyspozycję upoważniającą bank do przelewu prowizji na rachunek kredytowy.

Zwrot prowizji w Alior Bank: krok po kroku

Jak uzyskać zwrot prowizji w Alior Bank?

Jeśli spłaciłeś kredyt wcześniej i bank nie zwrócił Ci prowizji, możesz skorzystać z mechanizmu sankcji kredytu darmowego. Sankcja kredytu darmowego to narzędzie prawne, które pozwala konsumentom odzyskać koszty kredytu, w tym prowizję, odsetki i inne opłaty, w sytuacji, gdy umowa kredytowa nie spełnia wymogów określonych przez prawo.

Krok 1: Sprawdzenie umowy kredytowej

Pierwszym krokiem jest dokładne przeanalizowanie umowy kredytowej. Sprawdź, czy umowa zawiera informacje dotyczące możliwości zwrotu prowizji w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu. Brak tych informacji może być podstawą do złożenia oświadczenia o sankcji kredytu darmowego.

Krok 2: Skontaktowanie się z Kancelarią Wysmułek, Sysło i Wspólnicy

W celu skutecznego skorzystania z sankcji kredytu darmowego, warto skorzystać z pomocy profesjonalistów. Kancelaria Wysmułek, Sysło i Wspólnicy specjalizuje się w sprawach związanych z kredytami konsumenckimi i zwrotem prowizji. Prawnicy kancelarii pomogą Ci sporządzić odpowiednie dokumenty i poprowadzą Twoją sprawę w kontakcie z bankiem.

Czy Alior Bank informuje o prawie do zwrotu prowizji?

Nie zawsze, ale brak takiej informacji w umowie nie oznacza, że nie można ubiegać się o zwrot prowizji. Bank jest zobowiązany do zwrotu prowizji przy wcześniejszej spłacie kredytu. Umowy zawarte po 22 lipca 2017 roku, które nie zawierają informacji o zwrocie prowizji, stanowią podstawę do złożenia oświadczenia o sankcji kredytu darmowego.

  zwrot prowizji, Alior Bank

  Co zrobić, jeśli bank nie zwróci prowizji?

  Dyspozycję zwrotu prowizji można złożyć poprzez bankowość elektroniczną, osobiście w oddziale banku lub telefonicznie. Bank ma obowiązek zrealizować dyspozycję w ciągu 14 dni. Jeżeli bank nie zwrócił prowizji, a umowa nie zawiera odpowiednich zapisów, można rozważyć złożenie oświadczenia o sankcji kredytu darmowego. To skutkuje zwrotem odsetek i innych kosztów kredytu, w tym prowizji.

   Co zrobić, jeśli Alior Bank zwróci część prowizji?

   Jeśli Alior Bank zwrócił część prowizji, nadal możesz złożyć oświadczenie o sankcji kredytu darmowego, jeśli umowa nie zawierała jasnych informacji o zwrocie prowizji. Zapisy umowy muszą być rzetelne i przejrzyste. Jeśli tak nie jest, konsument ma prawo do pełnego zwrotu kosztów kredytu.

   Kto może otrzymać zwrot prowizji

   Zwrot prowizji w Alior Bank jest możliwy i regulowany przez prawo. Jeśli spłaciłeś kredyt przed terminem, masz prawo do proporcjonalnego zwrotu prowizji. W razie problemów, możesz złożyć dyspozycję zwrotu przez bankowość elektroniczną, osobiście w banku lub telefonicznie. Pamiętaj, że brak odpowiednich zapisów w umowie może stanowić podstawę do złożenia oświadczenia o sankcji kredytu darmowego, co skutkuje zwrotem wszystkich kosztów kredytu.

   Rekompensata za błędy w umowie kredytowej: Jak walczyć o swoje?

   Rekompensata za błędy w umowie kredytowej: Jak walczyć o swoje?

   Zawieranie umów kredytowych jest nieodłącznym elementem współczesnego życia finansowego. Wiele osób zaciąga kredyt na zakup samochodu, wymarzone wakacje, zakup sprzętu AGD, RTV czy realizacje innych celów.  Z uwagi na wielość dokumentów przekazywanych podczas wizyty w banku konsumenci najczęściej otrzymują wyłącznie skrótowe informacje o wysokości raty oraz wskazują kwotę kredytu jaką chcieliby otrzymać.  Samo skonstruowanie treści umowy oraz jej język nie zawsze pozwala na dokładną weryfikację przez konsumenta skutków płynących z zawarcia umowy oraz wszelkich kosztów.

   Zdarza się, że umowy kredytowe zawierają błędy, które mogą mieć poważne konsekwencje finansowe dla kredytobiorców, powodujące znaczne koszty dla budżetu domowego. W obliczu tych problemów pojawia się pytanie: jak walczyć o swoje? 

   Naruszenia w umowach kredytu 

   W pierwszej kolejności konieczne jest zweryfikowanie czy w umowie kredytu doszło do naruszeń wymogów jakie na kredytodawcę nakłada ustawa o kredycie konsumenckim, bowiem dokonanie naruszeń przez bank stanowi podstawę do uruchomienia sankcji kredytu darmowego. 

   Katalog obowiązkowych elementów umowy tworzonej przez instytucje kredytowe stanowi art. 30 ust.1  Ustawy o kredycie konsumenckim. Artykuł ten szczegółowo wskazuje jakie elementy powinna zawierać umowa oraz jakie informacje kredytodawca ma obowiązek przekazać kredytobiorcy. 

   Co musi zawierać umowa kredytu?

   Ustawa o kredycie konsumenckim szczegółowo omawia, jakie elementy musi zawierać umowa kredytowa oraz jakie informacje muszą zostać przekazane konsumentowi, który decyduje się na zawarcie kredytu. 

   Do najważniejszych z nich należy obowiązek przekazania informacji o :

   • Całkowitej kwocie kredytu, 
   • Innych kosztach, które konsument jest zobowiązany ponieść w związku z zawarciem umowy kredytowej, w szczególności o opłatach, prowizjach, marżach oraz kosztach dodatkowych usług, 
   • Stopie oprocentowania kredytu, warunkach stosowania tej stopy oraz warunkach ewentualnej zmiany, 
   • Terminach i sposobie spłaty kredytu,
   • Sposobie zabezpieczenia i ubezpieczenia kredytu, jeżeli umowa je przewiduje, 
   • Terminach, sposobie i skutkach odstąpienia od umowy. 
   • Prawie konsumenta do spłaty kredytu przed terminem oraz procedurę takiej spłaty. 

    wyrok

    Najczęstsze naruszenia występujące w umowach o kredyt konsumencki 

    Najczęstszymi naruszeniami pojawiającymi się w umowach o kredyt konsumencki są: 

    • Nieprawidłowe informacje dotyczące udostępnionej kwoty kredytu, 
    • Nieprawidłowe wskazanie całkowitej kwoty do zapłaty przez konsumenta bądź nieprawidłowa kwota RRSO,
    • Nieprawidłowe wskazanie innych kosztów kredytu: marży, prowizji czy kosztów innych usług, 
    • Nieprecyzyjne lub błędne informacje dotyczące czynników kształtujących oprocentowanie kredytu,
    • Nieprawidłowo wyliczone koszty kredytu,
    • Brak wskazania lub nieprawidłowe wskazanie możliwości odstąpienia od umowy kredytu. 

    Co zrobić, gdy umowa kredytu zawiera naruszenia

    • Przygotowanie dokumentacji umownej 

    W pierwszej kolejności należy zgromadzić całość dokumentacji umownej, do której należy umowa kredytu wraz z ewentualnymi załącznikami oraz pozostałe dokumenty, które  mogły zostać wydane przez bank tj. regulamin, aneksy, polisa ubezpieczenia. 

    • Pozyskanie od kredytodawcy zaświadczenia obrazującego dokonane spłaty oraz poniesione koszty 

    Kolejnym krokiem jest wystąpienie do kredytodawcy z wnioskiem o wydanie zaświadczenia obrazującego dokonywane spłaty rat kredytowych oraz pobrane koszty kredytu. Zaświadczenie powinno obejmować datę spłaty każdej raty, kwotę z wyróżnieniem części kapitałowej oraz odsetkowej a ponadto szczegółowe wskazanie wszelkich innych kosztów poniesionych przez kredytobiorcę, jak np. prowizja za udzielenie kredytu, składka na ubezpieczenie czy koszty innych usług. 

    • Analiza zgromadzonej dokumentacji 

    Zgromadzona dokumentacja pozwala w pełni zweryfikować czy doszło do naruszeń wymogów stawianych kredytodawcy w ustawie o kredycie konsumenckim oraz ocenić wysokość i zasadność roszczeń kredytobiorcy. 

    • Skorzystanie  z sankcji kredytu darmowego 

    Po ustaleniu, że w umowie o kredyt doszło do naruszeń, zgodnie z art. 45 Ustawy o kredycie konsumenckim, kredytobiorca może złożyć oświadczenie o skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego Podpisane przez kredytobiorcę oświadczenie należy przesłać do banku. Po otrzymaniu oświadczenia kredytodawca przekaże swoje stanowisko w sprawie. Jeżeli kredytodawca samodzielnie nie zastosuje się do sankcji kredytu darmowego konsument ma możliwość wystąpienia ze swoimi roszczeniami do sądu.

    Walcząc o swoje prawa konsumenci mogą nie tylko uniknąć spłaty dodatkowych kosztów kredytu na przyszłość ale także otrzymać zwrot spłaconych dotychczas kosztów takich jak np. odsetki czy prowizja, a także również przyczynić się do poprawienia jakości usług finansowych na rynku.

    Karolina Wysmułek

    Radca Prawny, Wspólnik Zarządzający, Wysmułek, Sysło i Wspólnicy

    Zwrot kosztów kredytu konsumenckiego – co warto wiedzieć

    Zwrot kosztów kredytu konsumenckiego – co warto wiedzieć

    Rosnące koszty życia coraz częściej skłaniają Polaków do zaciągania zobowiązań finansowych. Instrumentem, po który często sięgają konsumenci, są kredyty gotówkowe. Ich liczba według danych BIK na maj 2024 r. wynosiła blisko 8 mln.  Zawarcie takich umów z bankiem jest w dzisiejszych czasach bardzo proste i odformalizowane. Konsumenci, bazujący na przekonaniu, że banki należą do instytucji zaufania publicznego z łatwością zadłużają się, nie zważając na bezpieczeństwo całej operacji. W ostatnim czasie wzrosła jednak rzesza konsumentów, którzy zaczęli domagać się od banków zwrotu kosztów kredytu konsumenckiego. 

    Masz kredyt konsumencki? Chroni Cię ustawa!

    Każda osoba zaciągająca kredyt konsumencki jest ustawowo chroniona przed nieuczciwymi praktykami instytucji finansowych – w tym banków. Regulacje w tym zakresie zawiera ustawa o kredycie konsumenckim (Dz. U. 2011 Nr 126 poz. 715). 

    Mechanizmem ochrony konsumentów, który pozwala uniknąć nieuczciwych praktyk kredytodawcy jest sankcja kredytu darmowego.

    art. 45 ust. 1 u.k.k.

    W przypadku naruszenia przez kredytodawcę art. 29 ust. 1, art. 30 ust. 1 pkt 1–8, 10, 11, 14–17, art. 31–33, art. 33a i art. 36a–36c konsument, po złożeniu kredytodawcy pisemnego oświadczenia, zwraca kredyt bez odsetek i innych kosztów kredytu należnych kredytodawcy w terminie i w sposób ustalony w umowie

    Na czym polega zwrot kosztów kredytu konsumenckiego?

    Jeżeli bank lub inna instytucja finansowa nie spełnia określonych obowiązków ustawowych wobec klienta, kredytobiorca może żądać uznania kredytu za darmowy. Przykładowymi błędami, które umożliwiają zastosowanie sankcji kredytu darmowego są:

    • brak zawarcia umowy kredytowej w formie pisemnej lub w innej szczególnej formie;
    • brak określenia w treści umowy kredytowej danych konsumentów, rodzaju kredytu, czasu obowiązywania umowy, całkowitej kwoty kredytu, terminu i sposobu wypłaty kredytu, stopy jego oprocentowania, RRSO czy też zasad i terminu spłaty zobowiązania;
    • pominięcie w umowie kredytowej informacji o kosztach, które konsument jest zobowiązany ponieść w związku z umową o kredyt konsumencki;
    • brak wskazania terminu, sposobu i skutków odstąpienia konsumenta od umowy.

     sankcja kredytu darmowego

     Co powinien zrobić kredytobiorca żeby uzyskać zwrot kosztów kredytu konsumenckiego?

     Schemat działania przedstawić można następująco:

     • zweryfikować czy w umowie kredytowej znajdują się błędy wynikające z naruszenia przez bank art. 45 u.k.k.
     • po zidentyfikowaniu naruszeń, jako konsument, należy złożyć do banku pisemne oświadczenie o skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego.
     • poczekać na odpowiedź z banku czy podziela stanowisko wyrażone w oświadczeniu czy też z nim się nie zgadza.
     • ewentualna negatywna odpowiedź banku otwiera możliwość wytoczenia powództwa przed sądem.

     Schemat działania nie jest skomplikowany, a efekt zastosowania sankcji kredytu darmowego może przynieść znaczne korzyści finansowe dla konsumenta.

     Zwrot kosztów kredytu konsumenckiego

     Czyli co dokładnie zyska konsument po zastosowaniu sankcji kredytu darmowego?

     • zwrot odsetek, prowizji i  innych kosztów około kredytowych 
     • spłata samego kapitału do końca trwania umowy kredytowej
     • skorzystanie z sankcji kredytu darmowego nie wpływa na zdolność kredytową

      

     Czy umowy kredytowe mogą zawierać błędy?

     Kancelarie prawne szacują, że około 70-80% umów kredytów gotówkowych znajdujących w obrocie może posiadać wady prawne skutkujące zastosowaniem sankcji kredytu darmowego. Temat zwrotu kosztów kredytu konsumenckiego elektryzuje coraz więcej osób zainteresowanych darmowym kredytem. Korzyści płynące z zastosowania sankcji kredytu darmowego są tak okazałe, że liczba powództw przeciwko bankom nieustannie rośnie. Prawdopodobnie w niedalekiej przyszłości będzie coraz więcej osób ukontentowanych zwrotem kosztów kredytu konsumenckiego. 

     sankcja kredytu darmowego

     Zwrot kosztów kredytu konsumenckiego – kancelaria 

      

     Kancelaria Wysmułek, Sysło i Wspólnicy posiada doświadczenie w analizie umów kredytowych i dochodzeniu roszczeń od banków. Zespół specjalistów kancelarii precyzyjnie identyfikuje błędy w umowach kredytowych oraz reprezentuje klientów w procesach sądowych. Kancelaria zajmuje się analizą umów zawieranych z różnymi bankami, takimi jak:

     Jeśli posiadasz kredyt konsumencki i podejrzewasz, że Twoja umowa może zawierać nieprawidłowości, skontaktuj się z Kancelarią Wysmułek, Sysło i Wspólnicy, aby uzyskać profesjonalną pomoc i starać się o zwrot kosztów kredytu.

      

     Zwrot kosztów kredytu konsumenckiego w BNP Paribas

     Zwrot kosztów kredytu konsumenckiego w BNP Paribas

     Wyobraź sobie, że zdecydowałeś się na realizację swojego długo odkładanego marzenia. Może to nowy samochód, który obiecałeś sobie kupić, albo wymarzony remont mieszkania. W tym celu bierzesz kredyt konsumencki w BNP Paribas. Początkowo wszystko wydaje się proste, a umowa kredytowa wygląda na korzystną. Jednak po pewnym czasie zaczynasz zauważać pewne niejasności i ukryte koszty. Zastanawiasz się, czy istnieje sposób na odzyskanie przynajmniej części tych kosztów. Okazuje się, że tak – dzięki mechanizmowi zwanemu sankcją kredytu darmowego.

     Co to jest sankcja kredytu darmowego?

     Sankcja kredytu darmowego to mechanizm prawny, który pozwala konsumentowi na unieważnienie niektórych kosztów związanych z kredytem konsumenckim. Dzięki temu kredyt staje się de facto darmowy, co oznacza, że konsument jest zobowiązany jedynie do zwrotu kwoty kapitału, bez dodatkowych opłat, odsetek czy prowizji. Jest to możliwe w przypadku, gdy bank nie dopełnił określonych obowiązków informacyjnych lub w umowie kredytowej znajdują się nieprawidłowości.

     Rola kancelarii prawnej w dochodzeniu roszczeń od banku

     Gdy pojawiają się problemy z bankiem, wsparcie doświadczonej kancelarii prawnej, takiej jak Kancelaria Wysmułek, Sysło i Wspólnicy, może okazać się nieocenione. Specjaliści z kancelarii pomogą przeanalizować umowę kredytową, zidentyfikować nieprawidłowości i przygotować odpowiedni wniosek o zwrot kosztów. Dzięki ich wiedzy i doświadczeniu, proces dochodzenia roszczeń od banku staje się prostszy.

      sankcja kredytu darmowego oszczędność

      Jakie błędy może zawierać umowa kredytowa?

      1. Brak pełnych informacji – Umowa nie zawiera wszystkich wymaganych prawem informacji dotyczących warunków kredytu, w tym szczegółowych kosztów i terminów spłaty.
      2. Niejasne warunki umowy – Warunki kredytu są przedstawione w sposób niejasny lub wprowadzający w błąd, co utrudnia zrozumienie pełnych kosztów i zobowiązań.
      3. Ukryte opłaty – Umowa zawiera ukryte opłaty, które nie zostały jasno przedstawione w momencie podpisywania dokumentów.
      4. Niezgodność z przepisami prawa – Umowa jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa, co może obejmować zarówno krajowe, jak i unijne regulacje dotyczące kredytów konsumenckich.
      5. Nieprawidłowe informacje o oprocentowaniu – Umowa zawiera błędne lub mylące informacje dotyczące oprocentowania kredytu, w tym RRSO.
      6. Brak informacji o prawie do odstąpienia – Umowa nie informuje o prawie do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od jej zawarcia.
      7. Niezgodne z rzeczywistością dane – Dane zawarte w umowie, takie jak wysokość rat czy terminy spłaty, różnią się od tych rzeczywiście obowiązujących.
      8. Nieprawidłowości w zapisach dotyczących wcześniejszej spłaty – Umowa nie zawiera lub zawiera błędne informacje o możliwości wcześniejszej spłaty kredytu i związanych z tym kosztach.
      sankcja kredytu darmowego

      Zwrot kosztów kredytu konsumenckiego – co zyskujesz?

      Wyobraź sobie, że po miesiącach spłacania kredytu konsumenckiego zaczynasz dostrzegać, jak wysokie są koszty związane z Twoim zobowiązaniem. Odsetki, prowizje, opłaty administracyjne – wszystko to zaczyna się sumować, sprawiając, że pierwotnie korzystny kredyt staje się coraz bardziej obciążający. W takiej sytuacji pojawia się możliwość skorzystania z sankcji kredytu darmowego, która może przynieść znaczne korzyści.

      Po pierwsze, dzięki sankcji kredytu darmowego, kredytobiorca może odzyskać wszystkie koszty związane z kredytem. Wyobraź sobie radość, gdy bank zwraca Ci wszystkie zapłacone odsetki, prowizje oraz opłaty dodatkowe. Kolejną korzyścią jest zmniejszenie zobowiązań finansowych. Całkowity koszt kredytu może zostać znacząco obniżony, co bezpośrednio przekłada się na oszczędności. Dzięki zastosowaniu sankcji kredytu darmowego, masz możliwość wyjścia z trudnej sytuacji finansowej i odzyskania kontroli nad swoim budżetem. To narzędzie daje realną szansę na poprawę sytuacji materialnej i uniknięcie niepotrzebnych kosztów. Sankcja kredytu darmowego to sposób na zabezpieczenie swoich interesów i odzyskanie pieniędzy, które mogły być niesłusznie pobrane przez bank.

      Jak Kancelaria Wysmułek, Sysło i Wspólnicy może Ci pomóc?

      • Analiza umowy – Prawnicy przeprowadzą szczegółową analizę Twojej umowy kredytowej, aby wykryć potencjalne nieprawidłowości.
      • Przygotowanie dokumentów – Kancelaria przygotuje wszystkie niezbędne dokumenty, w tym wniosek o zwrot kosztów kredytu.
      • Negocjacje z bankiem – Specjaliści będą reprezentować Cię w negocjacjach z bankiem, dążąc do uzyskania jak najlepszych warunków zwrotu.
      • Postępowanie sądowe – W przypadku konieczności, kancelaria poprowadzi postępowanie sądowe, aby skutecznie dochodzić Twoich praw.

       

      Zwrot kosztów kredytu z BNP Paribas

      Zwrot kosztów kredytu konsumenckiego w BNP Paribas jest możliwy, szczególnie w kontekście sankcji kredytu darmowego. Kluczowe jest zrozumienie swoich praw jako konsumenta oraz odpowiednie przygotowanie wniosku. Jeśli bank nie spełnia swoich obowiązków informacyjnych lub w umowie kredytowej znajdują się nieprawidłowości, masz pełne prawo ubiegać się o zwrot kosztów. W takich sytuacjach warto skorzystać z pomocy specjalistów z Kancelarii Wysmułek, Sysło i Wspólnicy, którzy zapewnią profesjonalne wsparcie na każdym etapie postępowania. Pomagamy kredytobiorcom dochodzić roszczeń od banków wielu banków, między innymi:

      -Santander Bank Polska

      -mBank S.A.

      Dbaj o swoje prawa i nie daj się zaskoczyć nieuczciwymi praktykami kredytowymi!